Stránky používají soubory cookies k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tím souhlasíte. Více informací Další informace

Provozní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  • Webový portál na internetové adrese: <www.rande-seznamka.cz> (dále jen „Portál“) je provozován společností KVIZUJ, s.r.o., zapsanou u Krajského soudu v Ústí na Labem, oddíl C , vložka 37350; prověrka u Úřadu na Ochranu Osobních Údajůpod registračním číslem 00065622; adresa sídla: Táborská 1132/6, 415 01 Teplice; IČ: 04967895; ID datové schránky: 334sxrg ; e-mail: info@rande-seznamka.cz (dále jen „Provozovatel“).
  • Služby na Portále jsou určeny převážně k seznamování lidí všech sociálních i věkových kategorií a to od věku 15 let.

Na Portále si zájemci o poskytované služby Provozovatele BEZPLATNĚ vytvoří osobní účet, do svého osobního profilu vloží fotografie, údaje o sobě a preferované osobě. Provozovatel registrované osobě (dále jen „Člen“) prostřednictvím Portálu nabízí zprostředkování kontaktu na jiného Člena a to za účelem navázání budoucí komunikace či domluvení osobního setkání. Provozovatel na Portále může zveřejnit informace o naplánovaných termínech společenských událostí pořádaných Pořadatelem nebo jeho obchodními partnery a může umožnit uživatelům zakoupení vstupenky na tyto akce. (dále jen „Akce“).

 • Vytvoření osobního profilu Člena (dále jen „Profil“) a časově neomezené vedení tohoto Profilu není Provozovatelem zpoplatněno.
 1. Uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Členem
  • Předpokladem uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a zájemcem o služby poskytované prostřednictvím Portálu (dále jen „Zájemce“) je úspěšné vyplnění úvodního formuláře Zájemcem.
  • Zájemce úspěšně vyplní úvodní formulář, pokud na webové stránce Provozovatele, která je umístěna na internetové adrese: <http: //www.sblizujeme.cz/klient/vytvorit-novy-profil/> :
   1. vyplní do úvodního formuláře povinné údaje;
   2. zvolí si své uživatelské jméno a heslo;
   3. potvrdí svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami;
   4. potvrdí svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem ve smyslu čl. 10. těchto obchodní podmínek;
   5. stiskem tlačítka „Souhlasím“ zašle vyplněný úvodní formulář Provozovateli.
  • Zájemce může do úvodního formuláře vyplnit i údaje označené jako nepovinné, jejich nevyplnění nebrání úspěšnému vyplnění úvodního formuláře. Nepovinné údaje umožňují Provozovateli přesněji určit, který typ pořádaných Akcí bude Zájemce preferovat.
  • Úspěšně mohou vyplnit úvodní formulář jen Zájemci starší patnácti (15) let. Zájemce stiskem tlačítka „Souhlasím“ stvrzuje, že již dosáhl patnáctii (15) let věku.
  • Stiskem tlačítka „Souhlasím“ projevil Zájemce svou vůli uzavřít s Provozovatelem smlouvu podle těchto obchodních podmínek. Tímto okamžikem tak dojde k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zájemcem, který se stává Členem.
  • Provozovatel potvrdí uzavření smlouvy zasláním zprávy na adresu elektronické pošty, kterou uvedl Člen ve svém úvodním formuláři.
  • Člen tímto prohlašuje, že všechny údaje jím uvedené v úvodním formuláři a Profilu jsou pravdivé a popisují pouze jeho osobně. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou tím, že Člen uvede v úvodním formuláři či Profilu nepravdivé nebo zkreslující údaje.
  • Každý Člen může mít veden pouze jeden Profil. V případě, že Provozovatel zjistí, že jeden Člen má vedeno více Profilů najednou, má právo Členovi zrušit všechny Profily, vyjma nejnověji založeného.
 2. Práva a povinnosti stran
  • Provozovatel se zavazuje zejména:
   1. vytvořit a vést po časově neomezenou dobu jedinečný Profil pro každého Člena;
   2. umožnit každému Členovi přístup do zákaznické sekce Portálu;
   3. zařadit každého Člena do databáze členů;
   4. nabízet Členům zakoupení zprostředkování kontaktních údajů na jiné členy v rozsahu podle těchto obchodních podmínek.
  • Člen se zavazuje zejména dodržovat Provozovatelem stanovená pravidla, která jsou obsažena v čl. 2 až 12 těchto obchodních podmínek;
  • Provozovatel si vyhrazuje právo vydávat podle vlastní úvahy poukazy, které budou opravňovat Členy k navýšení plusového kreditu při jejich Profilu. Předplaceným plusovým kreditem může Člen uhradit služby nabízené na Portále a to jen jako přihlášený do zákaznické sekce.
 3. Pravidla pro službu zprostředkování kontaktu za účelem následné komunikace či domluvení osobního setkání
  • Provozovatel sděluje Členům informace ohledně sympatií či žádostí o kontakt prostřednictvím zabezpečené zákaznické sekce, do které získá přístup každý, kdo vyplní na Portále osobní Profil.
  • Službou se rozumí Provozovatelem zprostředkovaný kontakt (buď číslo mobilního telefonu, nebo e-mailová adresa) na jiného Člena, který bude zobrazen v zákaznické sekci a slouží převážně k seznámení, navázání kontaktu a komunikaci s jiným Členem, nebo domluvení osobního setkání dvou členů.
  • Samotní Členové se na základě fotografií a informací uvedených v Profilech jiných Členů rozhodují o tom, zda je pro ně jiný Člen natolik zajímavý a dostatečně sympatický pro udělení souhlasu s předáním kontaktních údajů. V případě, že u dvou Členů dojde k vzájemným sympatiím, které vyústí v úkon potvrzení předání kontaktních údajů, Provozovatel v zákaznické sekci zobrazí Členům kontaktní údaje na takového Člena.
  • Osobní setkání dvou Členů (neboli individuální RANDE) je plně v organizaci a kompetenci dvou plnoletých jedinců, přičemž by mělo jít výhradně o příležitost se potkat, seznámit se a navzájem se blíže poznat a to za účelem případného vzniku nového kamarádského či partnerského vztahu.
 4. Pravidla pro účast na pořádaných událostech Provozovatele či jeho obchodních partnerů
  • Provozovatelem pořádané společenské události jsou pořádané za účelem společné zábavy a vzájemného seznamování jednotlivých Členů.
  • Účast na Akcích je zpoplatněna.
 5. Informační zprávy, platby
  • Provozovatel poskytuje informace Členovi prostřednictvím zpráv elektronické pošty, textových zpráv či prostřednictvím telefonních hovorů; k tomuto účelu využívá Provozovatel údaje uvedené Členem v jeho Profilu.
  • Veškeré změny, objednávky, deaktivace informačních zpráv či Profilu či jiné úkony související s Profilem provádí Člen jako přihlášený do zákaznické sekce Portálu.
  • Člen za vyžádané a objednané služby Provozovateli hradí těmito způsoby:
   1. bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Provozovatele, účet č. 2700974972/2010 u Fio banka, a.s.; Člen je povinen provést platbu pod variabilním symbolem, který mu byl sdělen, případně pod variabilním symbolem, který je totožný s číslem Členského Profilu. Jestliže Člen provádí platbu ze zahraničí či v jiné měně než v českých korunách, pak za služby hradí převedením peněžních prostředků na účet s následujícími údaji v mezinárodním formátu bankovního spojení IBAN: CZ0620100000002700974972; BIC kód/SWIFT: FIOBBCZPPXXX;
   2. pomocí předplacených plusových kreditů na účtu a při Profilu daného Člena;
   3. pomocí platebních bran.

Provozovatel není povinný zasílat informaci o přijetí platby Členovi, tuto informaci si Člen může sám vyhledat po přihlášení do zákaznické sekce, kde bude zobrazen aktuální stav Členských objednávek.

 • Člen může případně uhradit vstupné na Akci v hotovosti, a to v místě konání Akce před jejím zahájením, a to k rukám Provozovatele nebo příslušného Organizátora.
 • Směný poměr mezi plusovým kreditem („Randíky“ neboli „Rande body“) je 1:1
 • Provozovatel nebo příslušný Organizátor jsou oprávněni odepřít vstup na Akci Členovi, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky. Takto vyloučený Člen nemá nárok na vrácení uhrazeného vstupného.
 • Provozovatel nebo příslušný Organizátor mají právo ukončit účast Člena na Akci, jestliže Člen i po předchozím napomenutí pokračuje v porušování pravidel účasti na Akcích. Takto vyloučený Člen nemá nárok na vrácení poměrné části uhrazeného vstupného.
 • Člen je povinen na vyzvání prokázat Provozovateli nebo Organizátorovi akce, že již dosáhl věku 15 let. Pokud Člen neprokáže, že již dosáhl 15 let věku, pak má Provozovatel právo deaktivovat či vymazat Profil takového Člena a Organizátor akce má právo takového účastníka vyloučit z další účasti na Akci. Takto vyloučený Člen nemá nárok na vrácení již uhrazených plateb nebo uhrazeného vstupného.
 1. Profil a preferovaný okres
  • Svůj preferovaný okres si Člen zvolí při vyplňování vstupního formuláře a tento okres může jako přihlášený do zákaznické sekce kdykoli změnit.
  • Provozovatel nabízí Členovi přednostně Akce pořádané v Členem preferovaném okresu.
  • Informace vkládané do Profilu se rozdělují do dvou kategorií:
   1. kontaktní údaje o Členovi nebo doplňující informace poskytnuté Členem dobrovolně, které nejsou veřejné. Tyto údaje budou postoupeny pouze vybraným Členům a uživatelů, kterým vzniklo dle pravidel právo obdržet kontaktní údaje na jiného uživatele pro účel domluvení osobního setkání a případných detailů souvisejících se setkáním
   2. povinné informace sloužící ke správnému zařazení, vyhledání, selekci (lokalita, věk, pohlaví…). Tyto informace budou zveřejněny na internetu
   3. nepovinné informace, které zájemce dobrovolně vkládá do Profilu a mohou být zveřejněny na internetu
  • Členům se doporučuje, aby do Profilu nepsali informace, které by mohli vést k jejich vlastní identifikaci či dohledání. Uveďte a vyplňte pouze tolik, kolik je nezbytně nutné, používejte přezdívku.
  • Při vyplňování Profilu jsou povinné informace od nepovinných od sebe odlišeny. V profilu je uvedeno, které informace nejsou povinné.
  • Zařazení do databáze se provádí výhradně prostřednictvím internetového systému, formuláře na: <https://www.rande-seznamka.cz/>
  • Je zakázáno využívat Profil k jiným aktivitám, než je samotné seznamování a k aktivitám jiným než ke terým Členy opravňují tyto obchodní podmínky. Do Profilu je zakázáno vkládat jakoukoli reklamu, odkazy na reklamu, odkazy na jiné webové stránky, nabízet nebo inzerovat jakékoli služby, nabízet sex nebo práci, kazit dobré jméno Provozovatele svým asociálním chováním či svými aktivitami.
  • Nevkládejte odkazy na vlastní fotky, videa, audio nahrávky, sociální sítě či jiné komunikační portály.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit, upravit, deaktivovat či smazat data, texty, fotky, které nejsou v souladu dobrými mravy, instrukcemi a pravidly Provozovatele. Provozovatel smí deaktivovat, upravit či smazat Členský Profil a to bez udání důvodu.
  • Je zakázáno, aby jedna osoba vlastnila více než jeden uživatelský účet/Profil nebo aby se pokoušela vyplnit Profil podruhé.
  • Pokud zájemce/Člen vyplní Profil, pak automaticky Provozovatel předpokládá, že Člen Profil vyplnil pouze za účelem využívat služby na Portále Provozovatele, převážně s účelem se seznámit a v tomto duchu také se zájemcem/uživatelem/Členem Provozovatel dále jedná.
 2. Ochrana osobních údajů
  • Zaškrtnutím pole vedle textu: „Souhlasím s využitím svých osobních údajů podle obchodních podmínek“ vyjadřuje Člen souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů Provozovatelem, a to k účelu a po dobu dle tohoto článku obchodních podmínek. Člen dále tímto souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů Organizátorům, pokud plní povinnosti a vykonávají práva ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Členem.
  • Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), které mu Člen poskytne, pouze za účelem provozování služeb popsaných v těchto obchodních podmínkách, zejména k zasílání informací o poskytovaných službách, informací o naplánovaných budoucích Akcích. Provozovatel je veden Úřadem pro Ochranu Osobních Údajů v evidenci registrovaných správců pod reg. č. 00065622.
  • Člen dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje může Provozovatel poskytnout ve smyslu § 5 odst. 5 ZOOÚ dalším osobám.
  • Osobními údaji Člena ve smyslu čl. 8. těchto obchodních podmínek se rozumí:
   1. jméno (Provozovatel nepožaduje jméno Člena, Člen neposkytuje tento údaj);
   2. příjmení (Provozovatel nepožaduje příjmení Člena, Člen neposkytuje tento údaj);
   3. věk;
   4. adresa elektronické pošty;
   5. telefonní číslo;
   6. údaj o dosaženém vzdělání či o studovaném oboru;
   7. údaj o zaměstnání;
   8. údaje o partnerských preferencích Člena.
  • Provozovatel prohlašuje, že provedl odpovídající opatření proti neoprávněnému a nahodilému přístupu ve smyslu § 13 ZOOÚ.
  • Provozovatel zpracovává osobní údaje Člena po dobu trvání smluvního vztahu.
  • Portál používá tzv. „cookies“, které individualizují a optimalizují Portál pro potřeby jeho návštěvníků, zejména Členů. Člen může odmítnout povolení cookies, pak ovšem Provozovatel neodpovídá za to, že Portál a aplikace na něm umístěné nebudou fungovat bezporuchově.
  • Člen souhlasí s tím, aby Provozovatel využil analytických programů k vyhodnocení chování Členů při využívání Portálu. Provozovatel k tomuto účelu používá zejména program „Google Analytics“, program pro webovou analýzu od společnosti Google Inc. Společnost Google Inc. ukládá svým uživatelům, aby uvedli následující prohlášení:

„Informace získané pomocí cookies (včetně IP adresy) se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Google zpracovává tyto informace k vyhodnocení využití webové stránky a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a dále pro poskytování služeb spojených s užíváním internetu. I když Google tyto informace případně poskytuje i třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření Googlu. Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s jinými údaji Googlu. Instalaci cookies můžete příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče zabránit. Upozorňujeme Vás však, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Užíváním této webové stránky udělujete svůj souhlas se zpracováním údajů, které o Vás Google získal výše uvedeným způsobem, a s výše uvedeným účelem.“

Provozovatel může použít i jiné analytické programy, vždy však takovým způsobem, že nedojde ke spojení IP adresy Člena s dalšími údaji, které má Provozovatel o příslušném Členovi k dispozici.

Člen souhlasí s tím, aby Provozovatel využil analytických programů k vyhodnocení chování Členů Provozovatel zpřístupní Členovi na základě jeho písemné žádosti veškeré údaje, které o daném Členovi získal. Člen má právo požadovat smazání nebo změnu těchto údajů za podmínek, které vyplývají z právního řádu České republiky.

 1. Změna obchodních podmínek
  • Provozovatel a Člen si ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NObčZ“) ujednali, že Provozovatel má právo tyto obchodní podmínky přiměřeně změnit i bez přechozího souhlasu Člena.
  • Provozovatel má právo změnit kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek.
  • Provozovatel oznámí Členovi budoucí změnu obchodních podmínek zprávou odeslanou na adresu elektronické pošty, která je uvedena v Profilu Člena. V případě, že Člen nesouhlasí se změnou obchodních podmínek, pak může do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení zprávy o změně obchodních podmínek smlouvu vypovědět.
  • V případě podání výpovědi podle čl. 11. odst. 11.3 těchto obchodních podmínek smlouva skončí uplynutím sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi Provozovateli.
 2. Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy
  • Člen má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Provozovatelem podle čl. 2 těchto obchodních podmínek, a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo podle čl. 2. odst. 2.4 těchto obchodních podmínek k uzavření této smlouvy.
  • Oznámení o odstoupení musí člen zaslat na adresu Provozovatele nebo na jeho adresu elektronické pošty uvedené v čl. 1. těchto obchodních podmínek.
  • Člen může použít k odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
KVIZUJ, s.r.o.; Táborská 1132/6; 415 01 Teplice

Oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: vedení profilu a přístup do zákaznické sekce portálu www.rande-seznamka.cz

Datum registrace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:

 • Smlouva je skončena dnem, kdy dojde k doručení oznámení o odstoupení Provozovateli.
 1. Deaktivace osobního profilu a výpověď smlouvy
  • Člen může kdykoliv deaktivovat svůj Profil prostřednictvím webové stránky, která je umístěna na internetové adrese: <https://www.rande-seznamka.cz/storno/>.
  • Po deaktivaci se může Člen znovu přihlásit až poté, co zašle zprávu elektronickou poštou Provozovateli. V předmětu této zprávy musí být uvedeno číslo Profilu Člena a následující text: „Žádám o novou aktivaci“. Provozovatel poté oznámí Členovi, že jeho Profil byl opětovně aktivován.
  • V případě, že Člen deaktivuje svůj Profil a v následujících třech (3) měsících se do svého Profilu nepřihlásí, pak smlouva mezi Provozovatelem a Členem zaniká bez dalšího uplynutím třech (3) měsíců od prvního dne kalendářního měsíce, které následuje po měsíci, ve kterém došlo k deaktivaci Profilu.
  • Člen může smlouvu uzavřenou s Provozovatelem vypovědět kdykoliv a z kteréhokoliv důvodu, nebo i bez udání důvodu. Smlouva pak skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Provozovateli.
  • Provozovatel může smlouvu uzavřenou se Členem vypovědět pokud:
   1. vyjde najevo, že Člen uvedl ve svém Profilu nepravdivé údaje, zejména nepravdivě uvedl, že dosáhl již 15 let věku;
   2. Člen nejméně dvakrát porušil pravidla Provozovatele;
   3. vyjde najevo, že Člen nadále zakládá duplicitní Profily, přestože jeho předchozí duplicitní Profily byly Provozovatelem smazány;
   4. Profil Člena je fiktivní;
   5. Provozovatel eviduje stížnosti jiných Členů na nevhodné, obtěžující či vulgární chování tohoto Člena, přičemž nezáleží na tom, zda se výše uvedeného chování Člen dopustil při komunikaci s jiným Členem, při osobním setkání s jiným Členem nebo na Akcích.

Smlouva pak skončí uplynutím výpovědní lhůty sedmi (7) kalendářních dní, přičemž tato lhůta počíná běžet ode dne, kdy byla Členovi výpověď doručena.

 1. Zasílání dalších obchodních sdělení Provozovatele
  • Člen může v rámci vyplňování úvodního formuláře zaškrtnutím pole vedle textu: „Souhlasím se zasíláním zpráv s obchodním sdělením“ vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze strany Provozovatele formou zprávy elektronické pošty nebo textové zprávy; za tímto účelem používá Provozovatel údaje uvedené v Profilu příslušného Člena.
  • Člen může kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení ze strany Provozovatele, a to prostřednictvím webové stránky Portálu, která je dostupná na internetové adrese: <www.rande-seznamka.cz/storno/>, nebo odesláním elektronické zprávy Provozovateli s textem: „Žádám o zrušení zasílání obchodních sdělení formou SMS.“ nebo „Žádám o zrušení zasílání obchodních sdělení formou e-mailové pošty“, přičemž v předmětu této zprávy bude uvedeno: „Zrušení zasílání sdělení na Rande-Seznamka.cz“ a buď číslo Profilu
   nebo e-mailová adresa příslušného Člena.
 2. Závěrečná ustanovení
  • Člen musí činit veškerá oznámení vůči Provozovateli písemně, a to na poštovní adresu nebo na adresu elektronické pošty Provozovatele uvedené v čl. 1 těchto obchodních podmínek.
  • Provozovatel musí činit veškerá oznámení vůči Členovi písemně, a to na adresu elektronické pošty uvedené v Profilu příslušného Člena.
  • Zásilka obsahující oznámení ve smyslu čl. 16. odst. 16.1 těchto obchodních podmínek se považuje za doručenou třetím dnem po jejím odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zpráva elektronické pošty obsahující oznámení ve smyslu čl. 16. odst. 16.1 těchto obchodních podmínek se považuje za doručenou okamžikem jejího řádného odeslání.
  • Provozovatel je povinen informovat Člena o změně své doručovací poštovní adresy nebo adresy elektronické pošty do 90 dní ode dne, kdy této změně došlo.
  • Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou tím, že Člen uvede ve svém Profilu neaktuální nebo nesprávné údaje.
  • Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení.
  • Veškeré právní poměry mezi Provozovatelem a Členem se řídí právním řádem České republiky.
  • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.4.2016.

 

KVIZUJ, s.r.o. – provozovatel portálu www.rande-seznamka.cz
©2015 – 2017 všechna práva vyhrazena

×
VYTVOŘIT ÚČET JIŽ MÁTE ÚČET?

Volte rozumně. Uživatelské jméno by nemělo vést k identifikaci vaší osoby, nemělo by být možné vás dohledat na internetu!


Členská smlouva


 
×
ZAPOMĚLI JSTE SVOJE PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE?
×

Go up